Mediacje

Droga do porozumienia przez dialog i zrozumienie potrzeb

Mediacja to praca nad wypracowaniem pokojowego, ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dochodzenia do porozumienia przy udziale osoby trzeciej.

Mediacje pozwalają na wysłuchanie i dostrzeżenie wzajemnych potrzeb ludzi pozostających często w bliskich emocjonalnie relacjach, które często charakteryzują się dużym stresem, napięciem i emocjami.
Mediator jako osoba trzecia, neutralna wobec stron i konfliktu - wspiera przebieg negocjacji, poszerza perspektywę spojrzenia na sytuację sporną, łagodzi powstające napięcia i pomaga w wypracowaniu kompromisu.

Strony uczestniczące w konflikcie najlepiej wiedzą, jakie dotychczasowe rozwiązania okazały się skuteczne oraz znają swoje potrzeby, co umożliwia wypracowanie rozwiązań najlepszych w indywidualnej i specyficznej dla stron sytuacji.

Mediacje zostały uznane za wysoko rozwinięte formy alternatywnego rozwiązywania sporów stanowiące dopełnienie państwowego wymiaru sprawiedliwości. Oprócz realnej wartości wypracowania najbardziej satysfakcjonującej i najlepszej w danej sytuacji metody poradzenia sobie z sytuacją konfliktową - mediacja znacząco poszerza zakres świadomości, ukazuje inne - być może nowe - perspektywy i podejścia do problemu, wzmacnia poczucie odpowiedzialności oraz poszerza wachlarz możliwości radzenia sobie z sytuacjami spornymi.

Korzyści z mediacji

Bardziej przyjazna, skuteczna i efektywna niż procedura sądowa

Pozwala wyjaśnić spór, zanim urośnie do rozmiarów, w którym trudno patrzeć na problem szerzej niż poprzez własną perspektywę i skumulowane emocje

Mniej sformalizowana atmosfera oraz możliwość wyrażenia własnych potrzeb, oczekiwań i obaw pozwala na przebie sprawy w mniej stresujacych okolicznościach, niż proces sądowy.

Ma dużo większe szanse na powodzenie we wdrażaniu zmian na lepsze, gdyż to strony biorą odpowiedzialność za wypracowanie rozwiązań.

Pomaga zrozumiec złożoność konfliktu, co ułatwia koncentrację na tym, co naprawdę ważne w całej sprawie (na przykład - dobro dzieci).

Rozwiązanie następuje dużo szybciej niz w procedurze sądowej (można je wypracować nawet podczas jednego spotkania, ale całej procedurze przyświeca praca w czasie i tempie najbatdziej dogodnym dla stron).

Jest to dużo tańsza droga do prozumienia, niż drogą sądowa (strony mogą się podzielić kosztami lub sąd pokrywa w całosci koszty postępowania mediacyjnego).

Często jest to poczatek dialogu pomiędzy partnerami, stronami, początek zrozumienia potrzeb i dostrzeżenia sytuacji z perspektywy drugiej osoby.

Mediacja łączy i pozwala polepszyć jakość życia rodziny, par, skłóconych stron, w przeciwieństwie do spraw regulowanych przez sąd, gdzie najczęściej z rozprawy wychodzi wygrany i przegrany (a najczęsciej najbardziej przegranymi są dzieci).

Prawne aspekty mediacji

Czy wiesz o tym, że; Od 2015 roku weszło w życie wiele ustaw wspierających polubowne rozwiązywanie sporów:
* art. 210 par. 22 kpc - nałożenie na sąd obowiązku pouczenia stron o możliwości ugodowego załatwienia sporu w drodze mediacji
* art. 187 par 1 pkt 3 kpc - wprowadzenie obowiązku informowania już w pozwie, czy strony podjęły próbę mediacji
* sąd może skierować sprawę do mediacji na każdym etapie postępowania, także więcej niż raz
* strony uzyskały pierwszeństwo w wyborze mediatora
* art 183 kpc - mediator uzyskuje możliwość wspierania stron poprzez formułowanie propozycji ugodowych
*art 183 par 2 - wzmocnienie zasady poufności mediacji
* art 183 par 1 - po zawarciu ugody w toku mediacji pozasądowej mediator może złożyć protokół w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy
* wprowadzenie wymagań dotyczących kwalifikacji mediatorów, stawek wynagrodzenia oraz konieczności zwiększania kwalifikacji
* regulacje w zakresie kosztów postępowania (możliwość zwrotu całej uiszczonej opłaty od pozwu, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody mediacyjnej przed rozpoczęciem rozprawy)
* art 109 par 2 kpc - uwzględnienie wkładu pracy mediatora w profesjonalnym rozwiązaniu sporu również przed wniesieniem sprawy do sądu
* utworzenie w sądach funkcji koordynatora ds mediacji ( art 16a Prawa o Ustroju Sądów Powszechnych)

Zasady obowiązujące w mediacji

Kodeks Postępowania Cywilnego określa najważniejsze zasady rozwiązywania sporów poprzez mediacje:

Dobrowolność

od gotowości stron zależy, czy zechcą do niej przystąpić oraz czy zdecydują się zawrzeć porozumienie.

Poufność

Mediator i strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i faktów uzyskanych w toku postępowania mediacyjnego. Oznacza to, iż na żaden z argumentów i słów, które padły podczas mediacji, nie można powoływać się w sądzie.

Bezstronność neutralność mediatora

Mediator nie przychyla się do racji żadnej ze stron, nie sugeruje rozwiązań, a w przypadku pojawienia się konfliktu interesów mogących wpłynąć na przebieg mediacji lub jej ostateczny rezultat - mediator wycofuje się z prowadzenia mediacji.

Czy Twoja sprawa nadaje się do mediacji?

Mediacja to droga do porozumienia, która może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, a więc w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. Zawarcie ugody mediacyjnej jest rozwiązaniem, które pozwala ustalić na drodze polubownej większość zagadnień prawa rodzinnego, na przykład.:

- pojednanie małżonków lub ustalenie kwestii około rozwodowych;
- zaspokajanie potrzeb rodziny;
- sposób sprawowania władzy rodzicielskiej;
- kontakty rodziców z dziećmi;
- ustalenie wysokości i sposobu regulowania alimentów;
- kwestie majątkowe.

Mediacji nie można przeprowadzić:

- kiedy którakolwiek ze stron nie wyraża chęci polubownego rozwiązania sporu;
- kiedy rozwiązanie problemu wymaga wsparcia terapeutycznego;
- gdy występuje nierównowaga siły między stronami uniemożliwiająca negocjowanie na równych pozycjach;
- kiedy jedna lub dwie strony cierpią na poważne choroby psychiczne lub zaburzenia emocjonalne;
- w większości przypadków, kiedy w rodzinie występuje zjawisko przemocy, nadużywania alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Wybierz mediatora

PATRYCJA DORSZ VEL DROŻDŻ

PATRYCJA DORSZ VEL DROŻDŻ Mediator Ds. Cywilnych - Rodzinnych Pedagog, Coach, Trener Rozwoju, Doradca Zawodowy i Personalny, Specjalista Ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Realizatorka i inspiratorka działań na rzecz wspierania rodziny oraz porozumienia bez przemocy.

ANNA KRUPIŃSKA

ANNA KRUPIŃSKA - Mediator ds cywilnych - rodzinnych. Specjalista z obszaru prawa rodzinnego dotyczącego przeszkód małżeńskich i unieważnienia małżeństwa. Realizatorka działań społecznych na rzecz wspierania dzieci z rodzin wielodzietnych.

Co możemy dla Ciebie zrobić, abyś poczuł swoją wewnętrzną siłę?

>> <<